Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
02.05.2017
İç Anadolu Bölgesindeki Bozkır Özellikteki Kurak - Yarı Kurak Meraların Islah Yöntemlerini Belirleme Çalışmalarına Başlandı.

Enstitü Müdürlüğümüzün “ Zayıf ve Orta Durumdaki İç Anadolu Bozkır Meralarının Islahı Üzerine Araştırmalar ” adlı projesinde arazi çalışmalarına başlandı.

Yarı kurak ve kurak iklim koşullarına sahip olan İç Anadolu Bölgesi meralarındaki mevcut vejetasyon uzun yıllar düzensiz ve aşırı otlatmanın etkisiyle çok fazla miktarda bozulmuş ve meraların üretimi ve üretilen yemin kalitesi azalmıştır.  Bunun sonucunda hayvanların tercih etmediği bitki türlerinin hakim olduğu zayıf mera alanları oluşmuştur. Hayvancılığın en önemli sorunu olan kaba yem açığının kapatılması ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için mevcut mera alanlarımızın iyileştirilmesi gerekmektedir. Bunun için hayvanların tercih ettiği, yem değeri yüksek bitki türlerinin mera alanlarında gelişmesinin teşvik edilmesi için ortaya koyacak yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir.


Bu kapsamda yarı kurak iklim koşullarında yer alan Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Aslanbeyli Köyündeki bu araştırmada da çeşitli ıslah yöntemlerinin uygulanmasıyla (gübreleme, tohumlama) bozkırdaki zayıf ve orta durumdaki meraların ıslahında hangi yöntemin daha iyi sonuç vereceği araştırılacaktır.

Projede bu amaca yönelik denemenin kurulduğu meraların kuru madde verimi, botanik kompozisyonu, fide yaşama yüzdesi, toprağı kaplama oranı,  üretilen otun ham protein oranı, ham protein verimi, asit deterjan fiber oranı (ADF), nötral deterjan fiber oranı (NDF), nispi yem değerlerinin belirlenecektir.

Daha önce Eskişehir yöresinde mera ıslahına yönelik bilimsel çalışma yapılmamış olması ve yine mera verimi ve yem kalitesinin artırılmasına yönelik ilk çalışmalardan biri olması bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Meraların ıslahı ve geliştirilmesi adına seçilen örnekleme alanında uygulanacak yöntemlerin ve elde edilecek verilerin orman içi ve orman kenarında yer alan mera alanlarında da uygulanma özelliği bulunmaktadır. Bunun yanında elde edilecek veriler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ülkemizdeki kurak- yarı kurak mıntıkalarda yapacağı mera ıslahı çalışmalarına yönelik hazırlanan mera ıslahı amenajman planlarına altlık oluşturması hedeflenmektedir.

Bozkırdaki orta ve zayıf durumdaki meraların ıslahında uygulanacak yöntemlerin ortaya konulmasıyla mevcut meraların verimleri artırılarak hem hayvancılıkla uğraşan kişilerin ucuz maliyetli yem ihtiyacı giderilerek gelir düzeyleri arttırılacak, hem de birim alandan elde edilen ot ve buna bağlı hayvansal ürünlerde artma olacağından ülke ekonomisinde gelir artışı sağlanacaktır.​ 


Yazdır